www.eprace.edu.pl » obrot-nieruchomosciami » Wygaśnięcie prawa własności lokalu » Wygaśnięcie odrębnej własności lokali

Wygaśnięcie odrębnej własności lokali

Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu niezależnie od tego, czy wiąże się ze zniesieniem współwłasności nieruchomości, czy też z nabywaniem lokalu powinna w każdym wypadku określać: rodzaj, położenie i rozmiar lokalu (lokali), wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali we współwłasności nieruchomości oraz sposób zarządu wspólną nieruchomością. Nieuregulowanie w sposób należyty tej ostatniej sprawy (zarządu nieruchomością) w czasie zawierania umowy znoszącej współwłasność i ustanawiającej odrębną własność, do której nie przywiązuje się wówczas należytej uwagi, bardzo często powoduje wiele konfliktów53.

Przeszkody do zniesienia współwłasności nieruchomości (podobnie i gospodarstwa rolnego) przez jej podział w naturze nie stanowi okoliczność, iż nieruchomość jest obciążona służebnością czy też dożywociem. W razie podziału obciążone pozostają wszystkie nowo utworzone nieruchomości. Przeniesienie obciążenia na tylko jedną czy też niektóre wymaga zgody osoby uprawnionej, a więc właściciela nieruchomości władnącej bądź dożywotnika.

Wygaśnięcie odrębnej własności lokali jest możliwe w następujących wypadkach:

1) zawarcia przez właścicieli wszystkich lokali umowy o zniesieniu odrębnej własności lokali, w formie aktu notarialnego; odrębna własność wygasa z chwilą zawarcia takiej umowy (wpis w księdze wieczystej ma w tym wypadku charakter deklaratywny),

2) podziału lokalu stanowiącego przedmiot odrębnej własności albo połączenia kilku lokali w jeden w takim wypadku wygasa dotychczasowe prawo i powstaje nowe,

3) z chwilą wygaśnięcia użytkowania wieczystego gruntu; w takim wypadku budynki i inne urządzenia znajdujące się na gruncie Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego tracą odrębność prawną, stając się częścią składową gruntu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.