www.eprace.edu.pl » obrot-nieruchomosciami » Bibliografia

Bibliografia

 1. Agopszowicz A. Wynajem komunalnych lokali użytkowych. Sam. Teryt. 1993/5/27

 2. K. Pietrzykowski „Spółdzielnie mieszkaniowe”. C. H. Beck Warszawa 2001 r.

 3. W. Kalinowski „Gospodarowanie we wspólnocie mieszkaniowej”.

 4. L. Myczkowski „Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych”.

 5. A. Gola, J. Suchecki, „Najem i własność lokali”, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001 r.

 6. S. Rudnicki „Prawo obrotu nieruchomościami” Warszawa 2001.

 7. R. i M. Taradejna „Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców” Zielona Góra 2001.

 8. E. Gniewek.”Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi”, Zakamycze 1999 r.

 9. S. Rudnicki „Prawo obrotu nieruchomościami”, Warszawa 2001.

 10. J. Szachułowicz, M. Krassowska, A.Łukaszewska„Gospodarka nieruchomościami”, Warszawa 2002.

 11. G. Bieniek „Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami” Wydanie II, Zielona Góra 2001.

 12. S. Rudnicki „Prawo obrotu nieruchomościami”, Warszawa 2001.

 13. E. Bończak-Kucharczyk „Spółdzielnie mieszkaniowe w świetle nowych przepisów”, TWIGGER, Warszawa 2003 r.

 14. W. J. Brzeski, ”Vademecum Zarządcy Nieruchomościami”, Kraków 2003 r.

 15. L. Myczkowski „Spółdzielnie mieszkaniowe” 5 Wydanie, C. H. Beck, Warszawa 2002 r.

 16. S. Stefaniak „Prawo Spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych”, Warszawa 2002 r.

 17. R. Dziczek, „Spółdzielnie mieszkaniowe” Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2000 r.

 18. W. Kalinowski, ”Gospodarowanie we wspólnocie mieszkaniowej”.

 19. M. Wolanin, ”Ustawa o gospodarce nieruchomościami”, tekst jednolity z aktem wykonawczym i wprowadzeniem, Zielona Góra 2000 r.

 20. Bidziński Z. „Nowa regulacja prawna w zakresie ochrony lokatorów”. KPP 2001/4/865

 21. Nazar M. „Ochrona praw lokatorów|” cz. I. M. Prawn. 2001/19/96

 22. Nazar M. „Ochrona praw lokatorów” cz. II. M. Prawn. 2001/20/1011

 23. Nazar M. „Prawo lokalowe”. Zakamycze 1998

 24. Nazar M.„Sprzedaż lokali z gminnego zasobu nieruchomości”. Rejent 1998/12/122

 25. Stefańczyk M., Węglowski M. „Wspólnota mieszkaniowa, poradnik zarządzania” Warszawa 2001 r.

 26. Sztyk R.”Uregulowanie stosunków własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych”. Rejent 1998/7-8/41

 27. Tomaszewski D. „Zakończenie najmu lokalu”. Zakamycze 1999

 28. Trociuk S. „Własność lokali. Warunki nabycia i sprzedaży, nieruchomość wspólna, dodatki mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa, zarządzanie nieruchomością”. Infor 1998

Teksty aktów prawnych

Uogn - ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543).

KC -ustawa z 23.04.1964 r.-Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.)

KRO - ustawa z 25.02.1964 r.-Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz.59 ze zm.)

KWU - ustawa z 06.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz.147 ze zm.)

NajLokU - ustawa z 02.07.1994 r.o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz.787 ze zm.)

OchronaLokU - ustawa z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733)

PrSpółdz - ustawa z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze(Dz. U.z 1999 r. Nr 99, poz.1151 ze zm.)

SpółdzMieszkU - ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz.27).

WłLokU - ustawa z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.903).

Wykaz skrótów

art. – artykuł

itp. - i temu podobne

m. in.- między innymi

np. – na przykład

Nr – numer

pkt - punkt

por. - porównaj

poz. - pozycja

publ. – publikowany(a, e)

r. – rok

tj. – tekst jednolity

tzn. – to znaczy

uchw. - uchwała

ust. – ustęp

zd. – zdanie

zm. – zmiana(y)

komentarze

piękna bibliografia...
trochę skorzystałem :)

skomentowano: 2008-06-29 15:09:45 przez: Wojtek

bardzo przydatna strona,bardzo dobrze opisana- logicznie,jasno,dokładnie- rewelacja, no i ten spis treści...ja również skorzystałam :)

skomentowano: 2009-02-25 21:35:04 przez: daria

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.