www.eprace.edu.pl » obrot-nieruchomosciami » Nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia i zapisu testamentowego. » Dziedziczenie nieruchomości.

Dziedziczenie nieruchomości.

Określenia "obrót nieruchomościami" czy też "prawo obrotu nieruchomościami" używane jest przy omawianiu form przenoszenia prawa własności nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz zbywalnych ograniczonych praw rzeczowych, dokonywanych w drodze czynności prawnych dwustronnych, jak umowa sprzedaży, zamiany, darowizny i dożywocia lub jednostronnych, jak zrzeczenie się własności nieruchomości, dziedziczenia, które jest również jednym ze sposobów nabycia, a także posiadania nieruchomości występujących w życiu bardzo często.

W drodze dziedziczenia, określanego też spadkobraniem, a także w drodze zapisu, dochodzi podobnie jak w drodze czynności prawnej do przejścia praw majątkowych z jednej osoby, tj. ze spadkodawcy, na inną (inne), czyli na spadkobiercę (spadkobierców). Zmiana właściciela nieruchomości czy też podmiotu uprawnionego do rozporządzania innym prawem rzeczowym następująca w wyniku dziedziczenia wyczerpuje pojęcie "obrót".

Różnice między nabywaniem nieruchomości i innych praw w drodze czynności prawnych oraz w drodze spadkobrania sprowadzają się do tego, że przy dziedziczeniu przejście praw następuje z mocy prawa (ex lege), bez czynnego udziału poprzednika i następcy, oraz że na osobę powołaną do spadku (spadkobiercę) -z chwilą śmierci spadkodawcy - przechodzą nie tylko wszystkie prawa ale i obowiązki majątkowe zmarłego. Nie przechodzą jedynie - jako nie należące do spadku -prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami ( art. 922 KC). Do kategorii praw, związanych ściśle z osobą spadkodawcy oraz do praw, które z chwilą jego śmierci przechodzą na inne osoby niezależnie od tego czy są one spadkobiercami, nie należą jednak w zasadzie prawa rzeczowe.

Do praw rzeczowych, które wchodzą w skład spadku i przechodzą z chwilą śmierci uprawnionego spadkodawcy, czyli z chwilą otwarcia się spadku, na spadkobiercę lub spadkobierców należą przede wszystkim prawo własności ( nieruchomości) oraz użytkowanie wieczyste i związane z nim prawo własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na użytkowanej nieruchomości. Do praw tych zalicza się również udział we współwłasności i użytkowaniu wieczystym oraz prawo odrębnej własności lokalu wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości nazywanej "nieruchomością wspólną"46; jeżeli budynek, w którym znajduje się lokal będący przedmiotem odrębnej własności, wchodzący w skład spadku, wzniesiony został na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, przedmiotem wspólności wchodzącym w skład spadku jest -w stosunku do gruntu -to prawo.

Dziedziczone, z uwagi na ich majątkowy charakter, są też takie ograniczone prawa rzeczowe ciążące na nieruchomości jak: służebności gruntowe i hipoteka. Jeśli chodzi jednak o hipotekę (podobnie o zastaw, który jako odnoszący się do ruchomości wykracza poza zakres omawianej problematyki), to jest ona dziedziczna tylko łącznie z wierzytelnością, którą zabezpiecza. Przedmiotem dziedziczenia. jest bowiem wierzytelność, a hipoteka jedynie jej zabezpieczeniem.

Dziedziczeniu, czyli przejściu na inne osoby niż członek spółdzielni podlegają również tzw. prawa spółdzielcze w spółdzielniach mieszkaniowych, a mianowicie własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, będące ograniczonymi prawami rzeczowymi. Dziedziczność tych praw wynika nie tylko z zasady ogólnej wyrażonej wart. 922 KC, ale również z regulacji zawartych w prawie spółdzielczym47. W zakresie dziedziczenia zasady odnoszące się do spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, odnoszą się także do dziedziczenia garaży stanowiących samodzielne lokale oraz do miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych przydzielonych członkom.

Przejście na spadkobierców spółdzielczych praw do lokali następuje z mocy prawa z chwilą otwarcia się spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy, to definitywne uzyskanie tych praw, skuteczne wobec spółdzielni mieszkaniowej, uzależnione jest od uzyskania przez spadkobierców członkostwa spółdzielni oraz od dokonania przewidzianych przez prawo spółdzielcze tzw. czynności zachowawczych przewidzianych w art. 228, 232 i 238 Prawa Spółdzielczego.

Posiadanie nieruchomości nie jest prawem podmiotowym, a jedynie chronionym przez prawo i rodzącym określone skutki stanem faktycznym, zaś w świetle art. 922 KC w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki, to przyjmuje się powszechnie, że podlega ono dziedziczeniu. Oznacza to, że z chwilą otwarcia się spadku po osobie, która była posiadaczem nieruchomości, posiadanie przechodzi ex lege na spadkobierców chociażby nie podjęli oni żadnych kroków zmierzających do objęcia jej w faktyczne władanie. Na dziedziczność posiadania nieruchomości wskazuje wyraźnie przepis art. 176 § 2 KC stanowiący, że przepisy dotyczące zaliczania okresów posiadania wymaganych do nabycia nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio "w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza".

Dziedziczne są nie tylko prawa rzeczowe do nieruchomości lecz również perspektywa ich uzyskania oraz inne uprawnienia związane z takimi prawami np. roszczenia windykacyjne, negatoryjne oraz uzupełniające.

Dziedziczenie ustawowe i na podstawie testamentu

Powołanie jakiejś osoby czy też osób do spadku, czyli dziedziczenie praw i obowiązków zmarłego, w tym praw do nieruchomości, wynika -jak stanowi art. 926 § l KC -"z ustawy albo z testamentu". Obie te podstawy traktowane są jako jednakowo ważne. Obowiązuje jednak zasada 48, że dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy testamentowego albo gdy żadna z osób powołanych w testamencie do spadku nie chce lub nie może być spadkobiercą, zaś do części spadku w zasadzie wtedy, gdy w testamencie nie rozrządzono częścią spadku albo gdy którakolwiek z kilku osób powołanych na tej podstawie do całości spadku nie chce lub nie może być spadkobiercą. Przepis daje zatem pierwszeństwo porządkowi dziedziczenia określonemu przez spadkodawcę w testamencie. Jego wola winna mieć decydujące znaczenie.komentarze

nieruchomości po skarbie państwa dziedziczą najemcy? więc dlaczego nie zawiadamia się ich o tym? dlaczego traktuje się zupełnie niesprawiedliwie 80% narodu polskiego? jednym daje innym nie daje? kto na tym zyska i kto otrzymuje uprawnienia Polaków do części z ich spadku po przeszłym ustroju? ? ? ?

skomentowano: 2009-04-15 10:54:04 przez: dziedziczka?

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.